BM 450

6129743

营销日期 : 2006

我有一个问题

我的力量训练器使用时有噪音

螺丝松脱    

       => 将所有外露螺丝上紧

 

润滑不足

      => 如有需要请润滑各部件铰接处,并用硅酮油喷雾润滑负重块固定销

我难以拉起负重块

安装问题 

      => 检查滑轮是否固定过紧

      => 检查牵引拉索是否脱离滑轮凹槽

      => 参照说明书来检查牵引拉索是否正确穿引

 

牵引拉索互相缠绕

安装问题

       => 将牵引拉索全部平放于地面,使每根拉索都处于拉直状态. 之后重新依次安装,避免其互相缠绕

 

部件损坏或丢失

找到部件编号,然后点击“NO”

 

 
 
 

使用手册和软件

您无法解决该问题或找到答案,请联系我们。
HAUT DE PAGE