BM 210

8193221

营销日期 : 2013

我有一个问题

我的力量训练器使用时有噪音

螺丝松脱    

       => 将所有外露螺丝上紧

 

润滑不足

      => 如有需要请润滑各部件铰接处,并用硅酮油喷雾润滑负重块固定销

我难以拉起负重块

安装问题 

      => 检查滑轮是否固定过紧

      => 检查牵引拉索是否脱离滑轮凹槽

      => 参照说明书来检查牵引拉索是否正确穿引

 

零件缺失或部件损坏

点击“否”

使用手册和软件

您无法解决该问题或找到答案,请联系我们。
HAUT DE PAGE