BM 100

REF: 8333640

BM 100

2016

营销日期 : 2016

我有一个问题

我的力量训练器使用时有噪音

螺丝松脱    
       => 将所有外露螺丝上紧
 
润滑不足
      => 如有需要请润滑各部件铰接处,并用硅酮油喷雾润滑负重块固定销

我难以拉起负重块

安装问题 
      => 检查滑轮是否固定过紧
      => 检查牵引拉索是否脱离滑轮凹槽
      => 参照说明书来检查牵引拉索是否正确穿引
 

零件缺失或部件损坏

点击“否”

使用手册和软件

BM 100

您无法解决该问题或找到答案,请联系我们。